تصمیم گیری در زندگی
تصمیم گیری هنر و شاخص مهمی برای شناخت رشد عقلی،عاطفی،اجتماعی و روانی افراد می باشد، کسانی که به چنین رشدی نرسیده باشند،احتمال بیشتری وجود دارد که اجازه دهند دیگران برای آنان تصمیم گیری کنند.

از آن جایی که تصمیم گیری خود از مهارتهای زندگی محسوب می شود،در این مقاله به ۱۵راهکار در تصمیم گیری درست و منطقی اشاره می نماییم.

راهکارهای تصمیم گیری درست و منطقی:

۱) در تصمیم گیری بهتر است با افراد آگاه،متخصص و با تجربه مشورت نماییم.

۲) در مورد تصمیمات گروهی یا خانوادگی بهتر است نظر تمامی افراد گروه را نیز جویا شویم.

۳) برای این که تصمیم گیرنده ی خوبی باشیم،سعی کنیم خود آگاهی خود را افزایش دهیم.

۴) در مورد مسائل شخصی با حفظ و تقویت اعتماد به نفس،اجازه ندهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند.

۵) مسئولیت پیامدهای تصمیمی را که گرفته اید،شخصا برعهده بگیرید.

۶) با مدیریت و کنترل هیجان های خود،تصمیمات منطقی تری بگیریم.همان طور که حضرت علی(ع) فرمودند: «هنگام خشم،نه تصمیم،نه تنبیه،نه دستور».

۷) در تصمیم گیری های خود به تمام جوانب موضوع توجه کنیم.

۸) سعی کنیم قبل از اجرای تصمیم،خود پیامدهای مثبت و منفی آن را بررسی کنیم و امتیاز بدهیم.

۹) نگاه مثبت،توأم با تفکر و شناخت باعث می شود که تصمیم های درست تر و منطقی تر بگیریم.

۱۰) فرصت تصمیم گیری را از دیگران به ویژه فرزندان دریغ نکنیم و به آنها اجازه دهیم در مسائل مربوط به خودشان تمرین تصمیم گیری داشته باشند.

۱۱) شهامت تصمیم گیری را در خود و دیگران تقویت کنیم.

۱۲) به عوامل موثر در تصمیم گیری مانند اطلاعات درست،تأثیر فشار گروه ها و دوستان، هنجارهای(جامعه، فرهنگ، مذهب)،رسانه های جمعی و ... توجه نماییم.

۱۳) به منظور جلب توجه فرزندان به پیامدهای هر تصمیم گیری در مورد برخی از مخاطره آمیز ترین تصمیم های دوره ی نوجوانی با آنها گفتگو کنیم.

۱۴) هدف گذاری در زندگی،مقدمه ی تصمیم گیری است.به عبارت دیگر افرادی که اهداف کوتاه و بلند مدت خود را در کلیه ی شئونات زندگی مشخص کرده باشند،راحت تر و مناسب تر تصمیم می گیرند.

۱۵) مطالعه ی زندگی نامه ی انسان های موفق در عرصه ی علم و ادب و اقتصاد و ... می تواند زمینه ی تصمیم گیری های مناسب را در فرد مهیا سازد.