انواع روش های تعیین سن

فهرست مطالب :
1) تعیین سن به روش کربن 14
2) تعیین سن به روش پتاسیم– آرگن
3) تعیین سن به روش روبیدیم _ استرانسیوم
4) تعیین سن به روش اورانیم ، سرب و توریم ، سرب
5) تعیین سن با استفاده از ایزوتوپهای230Th و231Pa
6) تعیین سن به روش فلوئور
7) تعیین سن به روش آمینو اسیدها


تعیین سن به روش کربن 14

امکان استفاده ازاتم برای اندازه گیری دورانهای زمین شناسی ابتدا به وسیله گروه پیشتازان علوم هستهای، ماری و پیرکوری تشخیص داده شد. کار از جایی شروع شد که آنها پی بردند که برخیاز اتمها رادیواکتیو هستند و خود به خود از طریق خاصیت کاهش تدریجی رادیواکتیو بایک میزان ثابت و منظم تبدیل به اتم عنصر دیگر میشوند.

آنها چنین استدلال کردند کهاگر مقدار مشخص از عنصری تبدیل به عنصر دیگر شود و عوامل خارجی مثل گرما، رطوبت و ...در آن تأثیر نداشته باشد، این امکان وجود دارد که مدت زمان تحمل جسم را بتوانمحاسبه نمود. این کشف اساس استفاده از ساعتهای اتمی است. در واقع نیمه عمر عناصررادیواکتیو اساس "ساعت اتمی" را تشکیل می دهد.

اگر مقدار معینی از عنصررادیواکیتو یک نیمه عمر خود را طی کرده باشد فقط نصف تعداد هسته های خود را خواهدداشت و نصف دیگر آن به هسته های عنصر دیگر واپاشی کرده است. جدول زیر نشان می دهدکه پس از گذشت زمان چه مقدار از عناصر ماده اولیه باقی مانده است.( اگر نیمه عمر ماده را T بگیریم)
مقدار ماده باقی مانده از عنصر اولیه
زمان طی شده
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
T
2T
3T
4T
5T
6T
7Tبا مشخص کردن اینکه چه مقدار از هسته ای رادیواکتیو باقی مانده است متوجه میشویم که چند نیمه عمر ماده سپری شده و چون نیمه عمر عناصر را میدانیم به راحتی میتوانیم سن نمونه را محاسبه نماییم. به کمک زمان سنجی 14C طول عمر اجسام را تا 60000 سال می توان تعیینکرد. نیمه عمر14C در حدود 5760 سال است و در رسوباتی کهبیش از 40000 سال عمر داشته باشند تمامی 14C به 14N تبدیل گشته و لذا 14C کلا از بین رفته و ناپدید شده است. لذااین متد اغلب درباستانشناسیو تعیین سن رسوبات عهد حاضر بکار می‌رود. زمانی که نوترونهای پرتوهای کیهانی در اتمسفر با نیتروژن های 14 برخورد میکنند. به طور مداوم 14C تولید میشود. . 14C با اکسیژن هوا ترکیب و بهگازکربنیکتبدیل و جذب گیاه شده و در ترکیبات بدنموجود زنده ذخیره می‌گردد. به این ترتیب 14C در تمامموجودات زنده راه پیدا می کند. پس قسمتی از همه کربن های موجود در بدن موجودات زنده 14Cاست که نسبت تمرکز آن هم مقدار ثابتی است.چون کربن ذخیره شده در بدن موجودات زنده خاصیترادیواکتیو داشته و ناپایدار است، پس از مرگ موجود زنده به تدریج تجزیه می‌گردد. 14C با مرور زمان واپاشی کرده و تبدیل به عناصر دیگر میشود. زمانی که یک موجودزنده می میرد و یا گیاهی خشک میشود، دیگر 14C جدیدی به طبیعت اضافه نمیشوداما 14C های قدیمی شروع به واپاشی میکنند.
برای اندازه گیری بقایای14Cموجود در یک تکه چوب میتوان آن را تجزیهنمود و عمرش را با دقت خوبی تعیین کرد. این امر، زمان شکسته شدن یا بریده شدن تکهچوب از درخت را مشخص میکند. برای جدا کردن 14C از دیگر عناصر، چوبرا می سوزانند تا به صورت گاز متان یا اتان دربیاید گاز حاصل را که دارای 14Cاست به مدت یک ماه درون یک محفظه نگه می دارند در این مدت ترکیبات اورانیوم که ممکناست باعث اندازه گیری غیر واقعی عمر شوند واپاشیده شده و مقدارشان به حداقل می رسد. سپس بوسیله دستگاهی میزان تشعشع اتم های 14C موجود در نمونه را بررسی میکنند. و به این ترتیب عمر نمونه را مشخص میکنند. با وجود همه امتیازاتی که زمانسنجی 14C داراست محدودیت هایی نیز دارد. همانطور که گفته شد 14C نیمه عمر نسبتاً کوتاهی دارد وفقط جهت تعیین طول عمرهایی تا 60 هزار سال قبل مفید است. برای عمرسنجی موارد قدیمیتر باید از دیگر عناصر رادیواکتیو که نیمه عمر بیشتری دارند استفاده کرد. که البتهاساس کار این زمان سنجی ها هم کاملاً مشابه 14C است.

به غیر از کربن 14 عناصردیگری نیز در زمان سنجی بکار می روند که عبارتند از: اورانیوم 238 ( 7238) که پس ازچندمین مرحله واپاشی به سرب 206 (Pb206) تبدیل میشود. اورانیوم 235 (7235) که بهسرب 207 (pb207) توریوم 232 که سرب 208 و پتاسیم 40 که به آرگون 40 تبدیل میشود.

تعیین سن به روش پتاسیم– آرگن
سنگها و یا کانیهایی را که حاوی پتاسیم بوده و قابلیت نگهداری گاز آرگون آنها نسبتا خوب باشد میتوان به روش پتاسیم– آرگن تعیین سن نمود. پتاسیم عنصری است آلکالی و از نظر فراوانی در پوسته زمین هشتمین عنصر محسوب می گردد. و آرگون عنصری است که در طبیعت به حالت گاز یافت میشود. در اثر تشعشع رادیواکتیو پتاسیم به آرگون تبدیل می‌شود.
این روش بیشتر برای تعیین سن سنگهای پوسته مناسب است و باید سنگ یا کانی گاز آرگون خود را از دست نداده باشد و یا دگرگون نشده باشد. اگر کانی رخ کامل یا پرتیت داشته باشد، آرگوناز لابه لای آن فرار میکند. پتاسیم دارای سه ایزوتوپ 41K ، 40 Kو 39K می باشد و ایزوتوپهای آرگون شامل 40Ar ، 38Ar و 36Ar میباشد.
کانی و یا سنگی برای تعیین سن به روش K-Ar مناسب است که دارای ویژگیهای زیر باشد:
_ میزان پتاسیم آن متناسب با سن سنگ باشد، به هر اندازه سن سنگ و یا کانی کمتر باشد باید میزان پتاسیم بیشتر باشد
_ قابلیت نگهداری آرگون آن در حد خوبی باشد
_ فاقد آلتراسیون و هوازرگی باشد
_ تحت تاثیر پدیده های حرارتی قرار نگرفته باشد
_ در صورت داشتن حفرات، توسط کانیهای ثانویه پر نشده باشد
_ بافت دانه ریز یا شیشه ای داشته باشد

سنگهایی مثل سانیدین، آنورتوکلاز، پلاژیوکلاز، لوسیت، نفلین، بیوتیت،فلوگوپیت، موسکویت،هورنبلند، گلاکونیتو دیگر سنگهای حاوی پتاسیم در این روش به کار میروند. میزان پتاسیم موجود در هر کانی تعیین کننده محدوده زمانی خواهد بود که میتوان از آن استفاده نمود. هر اندازه میزان پتاسیم در کانی بیشتر باشد نظیر سانیدین و لوسیت از آن برای سنهای جوانتر و در صورتی که پتاسیم آن پایین باشد نظیر بیوتیت برای سنهای قدیمی میتوان استفاده نمود.
ارتوکلاز و میکروکلین برای تعیین سن به روش K-Ar مناسب نیستند زیرا این دو کانی نمیتوانند آرگون تولید شده را در دمای معمولی به خوبی در خود نگه دارند و در میکروکلین پرتیت وجود دارد. سانیدین و آنورتوکلاز برای تعیین سن سنگهای آتشفشانی به کار میروند.
پلاژیوکلازهای حرارت بالا که در سنگهای آتشفشانی تشکیل میشوند آرگون را به خوبی در خود نگه میدارند لذا مناسب برای این روش هستند ولی پلاژیوکلازهای حرارت پایین که در سنگهای آذرین درونی تشکیل میشوند مناسب نیستند. زیرا کانیهای حرارت پایین نسبت به دگرگونی حساس هستند و خیلی زود آرگون را از دست میدهند. پلاژیوکلازها برای تعیین سن سنگهای آتشفشانی قدیمیتر از پلیوسن استفاده میشوند.
لوسیت و نفلین کاربرد محدودی دارند. زیرا به ندرت در سنگها دیده میشوند. بیوتیت در شرایط زمین شناسی آرگون را به خوبی در خود نگه میدارد و برای تعیین سن سنگهای مختلف میتوان از آن استفاده کرد.
گلاکونیت تنها کانی است که به کمک آن بعضی از سنگهای رسوبی را میتوان تعیین سن نمود. و برای سنهای چند میلیون تا میلیارد سال میتوان از آن استفاده کرد.
هورنبلند برای تعیین سن سنگهای اواسط دوران سوم و قدیمتر مناست است. هورنبلند از نظر نگهداری آرگون مقاومترین کانی است لذا کانی بسیار مناسبی برای این روش است. در سنگهای آذرین درونی از اختلاف سن بین بیوتیت و هورنبلند زمان تبلور ماگما را میتوان بدست آورد.
شیشه های طبیعی نظیر ابسیدین را نیز میتوان به روش K-Ar تعیین سن کرد. شرط اساسی جوان بودن شیشه و عدم تغییرات شیمیایی و فیزیکی آن است.
تعیین سن به روش K-Ar بر اساس تمام سنگ انجام میشود اما در اکثر موارد سن آن کمتر از سن تعیین شده بر اساس کانیها است. این روش برای تعیین سن سنگهای آتشفشانی و گاهی دگرگونی کاربرد دارد.

تعیین سن به روش روبیدیم _ استرانسیوم :
روبیدیم از گروه IA جدول تناوبی است, شعاع یونی این عنصر در حدود پتاسیم است, لذا به جای پتاسیم در ساختمان کانیهای حاوی K نظیر بیوتیت، فلوگوپیت، مسکویت، هورنبلند، ارتوکلاز، میکروکلین، سیلویت و کارنالیت جانشین میشود.
استرانسیوم از گروه IIA جدول تناوبی عناصر است و شعاع یونی آن کمی بیشتر از کلسیم است و در ساختمان کانیهای حاوی کلسیم که عدد کئوردیناسیون آن برابر 8 است جانشین میشود. نظیر پلاژیوکلاز, آپاتیت, آراگونیت, کلسیت و غیره.
روبیدیم دارای دو ایزوتوپ 87Rb و 85Rb است. 87Rb ناپایدار است و با گذشت زمان تجزیهرادیواکتیو، آن را به 87Srبا نیمهعمری بالغ بر 47 میلیارد سال تبدیل می‌کند. و استرانسیم دارای چهار ایزوتوپ 88Sr، 87Sr، 86Sr و 84Sr است.
روش Sr _ Rb میتواند برای تعیین سن کانیهایی مانند مسکویت، بیوتیت و همه نوع فلدسپاتهای پتاسیم دار از جمله ارتوکلاز و میکروکلین که سنگهای آذرین را تشکیل میدهند، مورد استفاده قرار گیرد. اما کانی هورنبلند مناسب نیست زیرا شامل مقدار کمی روبیدیوم میباشد. در ضمن تعیین سن گلوکونیت نیز با این روش انجام شده است.
تعیین سن به روش Sr _ Rb میتواند روی نمونه های کامل سنگ بدون تجزیه شدن کانی آن انجام شود. این عمل بخصوص در مورد سنگهای دگرگونی و آذرینی که از نظر وجود فلدسپاتهای پتاسیم دار و کانیهای میکادار مانند گرانیت و گنیس غنی می باشند، صورت می گیرد. در صورتی که بقیه سنگهای آذرین و دگرگونی اغلب نامناسب هستند.
نسبت 86Sr/87Sr در سنگهای مختلف به تاریخ قبل از تبلور سنگ و بخصوص به سن و نسبت Rb/Sr ناحیه منشا آن بستگی دارد. در مورد بسیاری از سنگهای آذرین که از منابع عمیق در پوسته پایینی یا گوشته فوقانی هستند، نسبت 86Sr/87Sr از حداقل حدود 700/0 الی 715/0 تغییر میکند که برای سنگهای دگرگونی با تاریخ تبلور طولانی پوسته و نسبتهای تقریبا بالای Rb/Sr میتواند بیشتر باشد. نسبت 86Sr/87Sr که عموما به عنوان نسبت ایزوتوپ استرونسییم اولیه یاد میشود، یک پارامتر مهم برای مطالعه ناحیه اصلی سنگهای آذرین میباشد.
با این حال کاربرد روش روبیدیم کمتر ازپتاسیم می‌باشد. و این روش در تعیین سن سنگهایی سودمند است که سنشان 3 میلیون سالاست.
تعیین سن به روش اورانیم ، سرب و توریم ، سرب :
تغییر و تبدیل اورانیوم به سرب مثالی خوبی است ازتبدیل یک عنصر رادیواکتیو238U به206Pb با داشتن نیمه عمری برابر 4.53x109 سال235U .نیزتخریب شده و یه207Pb با داشتن نیمهعمری برابر 73 میلیون سال و توریوم 232 بهسرب207 با نیمه عمری تقریبا برابر با 13.39x109 سال تبدیل می‌گردد. این روش موفقیت آمیزترین روشی است که سنمواد دارای صد میلیون سال تا پنج میلیارد سال را مشخص می‌کند.

تعیین سن با استفاده از ایزوتوپهای230Th و231Pa :
230Thحاصل تخریب238U است و نیمه عمرش 75000 سال است231Pa .یک فرآورده از سری تخریبی235U است و نیمه عمر آن 34000 سال میباشدو این دو عنصر که در رسوبات کف دریا یافت می‌شوند، می‌توانند از طریق مغزه گیریبالا آورده شده و با مقادیر ایزوتوپیک در لایه‌های سطحی مقایسه و جهت تعیینلایه‌های رسوبی استفاده شوند.

تعیین سن به روش فلوئور
روشی است که گر چه قدیمی به نظر می‌رسد، ولی با توجه به اینکهمقدار فلوئور موجود در استخوانهای فسیل مهره داران با قدمت آنها رابطه مستقیم دارد، در تعیین سنزمینهای با فسیل مهره داران کواترنری بکار برده می‌شود، ولی باید دانست که افزایشمقدار فلوئور در اسکلت و استخوانهای فسیل بستگی به ماهیت شیمیایی در برگیرنده اینفسیلها نیز دارد و روش چندان دقیقی به نظر نمی‌رسد.

تعیین سن به روش آمینو اسیدها
در این روش می‌توان با محاسبه نسبت آمینو اسیدهای D (راست گرد) به آمینو اسیدهای نوع L (چیگرد) در فسیلهای کواترنری (استخوان مهرهداران و صدفها) تعیین سن نمود. در طی بررسی و مطالعات دهه 1970مشخص شد که باکاربرد عملی فرآیند آمینو اسید وراسمیزیشن (racemization) می‌توان سن بقایای اسکلتی فسیلشده را به دقت مشخص کرد. در پروتئین موجودات زنده نسبت اسیدهای آمینه نوع L صد درصد می‌باشد.
پس از مرگ جاندار طی فرآیند راسمیزیشن، آمینو اسیدهای نوع L بهنوع D تبدیل میشود. نسبت نوعD به نوع L در باقیمانده‌های اسکلتی با گذشت زمان افزایش پیدا می‌کند تا نسبت L/D برابر 1 گردد. اما بر خلاف روشهای تجزیه و تخریب رادیو متریک نسبت L/D قابل برگشت است.
بهر حال با محاسبه با این نسبت نیز می‌توان سن نمونه را تعیین کرد. در اینروش مقادیر جزیی از نمونه را باید بکار گرفت. این روش در تعین فسیلهای انسانی اولیهو آثار دریایی باقیمانده از چند هزار سال اخیر کاربرد فراوانی دارد.

منابع :
چینه نگاری ، دکتر خسرو تهرانی
رسوب شناسی ، حرمی
زمین شناسی تاریخی ،