ورزشهای احمقانه و خطرناک
عکس های زیبا و عجیب از احمقانه ترین و خطرناک ترین صحنه های ورزشی. یک اشتباه کوچک از سوی ورزشکار به قیمت جان وی تمام خواهد شد