تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (گردن)


تصاویر متحرک حرکات تمرینی بدنسازی (گردن)

این حرکات که روش صحیح انجام تمرینات بدنسازی را نشان می دهد می تواند برای ورزشکاران مبتدی و حرفه ای بسیار مفید باشد.

ایزو متریک جانبیجلو و عقب ایزو متریک
گردن _چرخش سر به سمت شانه ها
گردن _سر به سمت جلو وعقب
گردن _سر در حالت جانب به جانب
گردن در حالت مورب
گردن ایستاده با حولهگردن نشسته با حوله به صورت مقاومتی
گردن_مقاومت در برابر صفحه
گردن رو به عقب مقاومتی

کارشناس ورزش بدنسازی: مهدی بهرامی