نجم‌الدین رازی

نجم‌الدین رازی با نام کامل‌تر نجم‌الدين عبدالله بن محمد بن شاهاورالاسدى الرازی همچنین مشهور به نجم‌الدين دایه یا نجم رازی از چهره‌هاى تأثيرگذار و مطرح در تاريخ تصوف در ايران و جهان اسلام است.

پراهميت‏ ترين كتاب نجم رازى به نام مرصادالعباد به تصحيح دكتر محمدامین ریاحی است. با وجود كثرت تاليفات نجم رازى، مرصادالعباد تحقيقاً شاهكار او است. چرا كه از نظر نثر يكى از زيباترين و شورانگيزترين نوشته‌هاى عرفانى است كه در هنگام هجوم مغول تاليف‏ شده است. از طرف ديگر اين اثر به قدرى مهم و پردامنه است كه عرفاى قدر اول بعد از نجم‏ رازى از جمله مولوی و حافظ همگى به نحوى متاثر از آن هستند.

آثار دیگر نجم رازى از جمله رساله عشق و عقل (معيار الصدق فى‏مصداق العشق، به تصحيح دكتر تقى تفضلى) و نيز مرموزات اسدى در مرموزات داودى (به تصحيح دكتر شفیعی کدکنی) است. نجم رازى چند اثر ديگر دارد به‏ نامهاى: تفسير عربى نجم رازى به نام "بحر الحقايق و المعانى فى تفسير سبع المثانى، منارات السائرين الى الله و مقامات الطائرين بالله (به عربی)، رسالة‏الطيور (به تصحيح دكتر محمدامین ریاحی)، سراج القلوب، حسرت‌الملوك و تحفةالحبيب.

منابع

* نجم رازی. مرصادالعباد. به اهتمام محمدامین ریاحی. چاپ دوازدهم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، بهار ۱۳۸۶، isbn 964-455-163-5. ‏
* نجم رازی. رسالةالطیور. به اهتمام محمدامین ریاحی. تهران: توس، ۱۳۶۲.
* نجم‌الدين دایه (انجمن پارسیان)