حضرت ذوالکفل نبیذوالکفل(به معنی صاحب حصار) در قرآن و روایات اسلامی از پیامبران بنی‌اسرائیل دانسته شده‌است.محمد بن جریر طبری ذوالکفل را مرد نیکی دانسته‌است که پیامبری نداشته‌است. بیدوی، ذوالکفل را با حزقیال پیامبر برابر دانسته‌است. از قصص انبیا نقل شده‌است که ذوالکفل پسر داوود و برادر سلیمان بوده‌است. در قرآن او مردی شکیبا و نیک‌سیرت دانسته شده‌است. مقبره منسوب به ذوالکفل در عراق، در جنوب عراق در روستایی به نام کفل قرار دارد که یهودیان و مسلمانان آن را زیارت می‌کنند.