اين بسته نرم افزاري شامل :
iZotope Alloy v1.01, iZotope iDrum v1.53, iZotope MSC v1.00, iZotope Nectar v1.00, iZotope Ozone v3.13, iZotope Ozone v4.03b, iZotope
pHATmatik PRO v1.52, iZotope Radius for Logic and Soundtrack Pro Setup v1.01, iZotope RX v1.06, iZotope RX v2.00, iZotope Spectron v1.14,
iZotope Stutter Edit v1.00, iZotope Trash v1.14, iZotope Vinyl v1.73

———————————————— ———————————————— —
حجم فایل:378مگابایت
رمز فایل:www.vistadownload.net
دانلود فایل:دانلود بخش1(Download Part1)**دانلود بخش2(Download Part2)