عکس گیاه دارویی رازیانه یا رازیانج

نام علمی : Foeniculum vulgare

نام تیره : Apiaceae