گیاهان سمی

1 - دانه کرچک، گیاه روغن کرچک، کرچک - خانواده کرچک(بید انجیری)Spurge (Euphorbiaceae) family - Ricinus communis - Castor bean, castor-oil plant, palma Christi
2 - زیتون تلخ - زیتون یا سنجد تلخ: Mahogany (Meliaceae) family Melia azedarach - Chinaberry
3 - تیره بقولات و نخودیان: Leguminosae (fabaceae) family Mucuna pruritum - Cowhage, cowage, cowitch
4 - خانواده سوسن ها، زنبق های درشت (و لاله ها): Lily (liliaceae) family Zigadenus species - Death camas, death lily 123
5 - شاه پسند: Vervain (Verbenaceae) family Lantana camara - Lantana
6 - مانچینیل - خانواده فرفیونها: Spurge (Euphorbiaceae) family Hippomane mancinella Manchineel
7 - خرزهره: Dogbane (Apocynaceae) family Nerium oleander - Oleander
8 - پانگی: Pangi family Pangium edule - Pangi 126
9 - مسهل دیوانه - از خانواده فرفیونها: Spurge (Euphoriaceae) family Jatropha curcas - Physic nut
10 - شوکران یونانی، شوکران صغیر: Parsley (Apiaceae) family Conium maculatum - Poison hemlock, fool’s parsley
11 - عشقه سمی و بلوط سمی: Cashew (Anacardiacese) family Toxicodendron radicans and Toxicodendron diversibba - Poison ivy and poison oak
12 - سماق سمی: Cashew (Anacardiacese) family Toxicodendron vernix - Poison sumac
13 - (تخم) شیرین بیان هندی یا کرب آیز، چشم خروسی - از تیره نخودیان یا بقولاتی ها: Leguminosae (Fabaceae) family Abrus precatorius Rosary pea or crab’s eyes
14 - درخت استریکنین: Logania (Loganiaceae) family Nux vomica - Strychnine tree
15 - پیچک شیپوری یا خزنده شیپوری: Trymper creeper (bignoniaceae) family Campsis radicans - Trumpet vine or trumpet creeper
16 - شوکران آبی یا شوکران خال دار: Parsley (Apiaceae)family Cicuta maculate - Water hemlock or spotted cowbane