شرایط نوشتن دعا ، تعویزات ، طلسم
۱. اعتقاد به خدا که همه چیز و همه کار به اذن او انجام می گیرد .
۲. اجازه از فرد عامل ( صاحب تسخیرات ، صاحب دم نفس ، افراد اهل قلم ) .
۳. طهارت و پاکیزگی .
۴. قبل از نوشتن دعا یا طلسم ، سه روز ، روزه بگیرید و ترک حیوانی کنید .
۵. قبل از نوشتن دعا یا طلسم دو رکعت نماز خوانده و سپس رو به قبله بنویسید .
۶. استفاده از بخورات خوش برای دعاهای محبت ، کارگشایی و ... .
۷. دانستن روز ها و ساعات برای نوشتن نوع دعا و ... .
۸. هرگز در شب دعا ننویسید زیرا موجب دعوا در میان اعضای خانواده می شود .
۹. در هنگام قمر در عقرب دعا ننویسید .
۱۰. هر گاه تعویذ آتشی نوشید اسما الله و نام های اشخاص را به حروف ابجد بنویسید .
۱۱. دانستن طبع و طالع و کوکب و ... اشخاص .
۱۲. استفاده از مرکب ( گلاب و زعفران و مشک ) برای نوشتن .
۱۳. دعا ها را با صبر و حوصله و با دقت بنویسید .
۱۴. استخاره قبل از نوشتن دعا یا طلسم .
۱۵. شروع به نوشتن با توکل بر خدا و اعتقاد کامل .