از اولين عکسي که در دنيا ثبت شد تا امروز که عکاسي به سادگي فشردن يک دکمه شده است، نزديک به دو قرن و نيم مي‌گذرد از لحظه‌اي که دريچه‌اي جديد به دنياي خاطرات و لحظات ما باز شد.

به گزارش فارس، عکس زير اولين عکس جهان است که در سال 1826 توسط عکاس فرانسوي «ژوزف نيسه فور نيپس» ثبت شد، او اين عکس را در طي هشت ساعت با فرايندي کهآن را «هليوگرافي« ناميد، ثبت کرد.اما پس از ثبت اولين عکس، مشتاقان عکاسي بايد نيم قرن منتظر مي‌ماندند تا بتوانند اولين عکس رنگي را در قاب عکس و آلبوم‌هاي خود داشته باشند. تصوير زير که اولين عکس رنگي تاريخ است در سال 1872 توسط «لوئيز دوکس دو هارون» در فرانسه ثبت شد.