>> ژیمناست دارای حقوق ذیل است
الف) در اجرای برنامه اش از حرکات صحیح ،اصولی و بشکل جوانمردانه مطابق با موازین و مقرارت امتیاز گذاری پیروی نماید.ب) در مسابقات(Fig) ، وسایل و تجهیزات مورد تایید و تصویب فدراسیون جهانی ژیمناستیک در اختیار ژیمناست قرار بگیرد .ج) ژیمناست برای شروع برنامه و آویزان شدن از وسیله ( دارحلقه ، بارفیکس ) می تواند یک مربی در اختیار داشته باشد.د) در اسبابهای دارحلقه ، بارفیکس ،پارالل و پرش خرک ، ژیمناست می تواند از یک مربی استفاده نماید.ه) بدنبال سقوط از وسیله ، از مدت زمان 30 ثانیه ای جهت استراحت و تجدید قوا می تواند استفاده نماید.و) ژیمناست می تواند در فاصله زمانی فیما بین 2 پرش در وسیله پرش خرک یا بدنبال سقوط از وسیله با در نظر گرفتن زمان 30 ثانیه ، با مربی صحبت یا مشورت نماید یا تجهیزات شخصی اش را تنظیم نماید و از پودر (گچ) منیزیم استفاده نماید.ز) ژیمناست می تواند از باند ، مچ بند ، کف بند و یا سایر وسایل محافظتی پوشش مجاز و عادی استفاده نماید.ح) جهت گرم کردن و آماده شدن قبل از شروع مسابقه در هر وسیله ، ژیمناست می تواند از زمان 30 ثانیه ای استفاده نماید .( حداکثر زمان 30 ثانیه ای در هر وسیله برای هریک از ژیمناست ها ) یا طبق قوانین و مقررات فنی حاکم بر هر مسابقه ای زمانی جهت گرم کردن یا... در اختیار داشته باشد.ط) در مسابقات رسمیFig)) انتظار می رود با علامت مشخص از طرف ژوری وسیله ، چراغ سبز رنگی که مربوط به زمان 30 ثانیه است قبل از آغاز برنامه مسابقاتی ژیمناست روشن گردد. ی) تسلیم و ارائه درخواست کتبی مبنی بر درجه بندی مشکلی و ارزشیابی مشکلی حرکت جدید یا ابداعی در زمان مقرر یا مشخص و مقرری تأیید و تصویب کرد.س) اگر برنامه ژیمناست بنا به دلایل خارج از کنترل وی دچار وقفه یا قطع شدگی باشد اجازه تکرار آن حرکت را دارد.ش) جهت انطباق قد ژیمناست با وسیله می توان در قسمت دارحلقه و بارفیکس در جهت رو به بالا از طرف ورزشکار در خواست گردد و این نوع درخواستی غیر ممکن یا غیر معقول نمی باشند.ص) ژیمناست می تواند با اجازه گرفتن از رئیس ژوری ما فوق وسیله ،بطور موقت سالن مسابقات را برای انجام امورات شخصی ترک نماید چنین در خواستی نیز غیر منطقی بنظر نمی رسد.ض) بلافاصله بدنبال اتمام برنامه ژیمناست در هر وسیله ، نمره وی را از طریق تابلو نمایشگر ، مطابق با قوانین و مقررات ویژه آن مسابقه به عموم نشان داد.

>>حقوق و مسئولیتهای مربی ژیمناست
به انضمام سایر موارد مربی ژیمناست دارای حقوق ذیل است:- به ژیمناست و یا به تیم مربوطه در جهت تهیه و تسلیم در خواستهای کتبی مربوطه به افزایش ارتفاع وسایل یا درجه بندی ارزش مشکلی حرکات جدید و ابداعی کمک نماید.-به ژیمناست و تیم مربوطه در زمان گرم کردن کمک نماید.- به ژیمناست و تیم مربوطه در جهت آماده کردن وسیله برای مسابقات یاری نماید.- در وسیله دارحلقه و بارفیکس ، ژیمناست را جهت آویزان شدن از وسیله یا بلند کردن وی بطرف وسیله کمک نماید.- بنا به دلایل ایمنی و سلامتی ژیمناست در کنار وسایل دارحلقه ،پرش خرک، پارالل و بارفیکس حین اجرای برنامه حضور به هم رساند.- به ژیمناست طی زمان 30 ثانیه پس از سقوط از وسیله یا در زمان بین دو پرش در وسیله پرش خرک کمک نموده یا با مشورت و همفکری راهنمایی لازم را توصیه نماید.- پس از اتمام برنامه ، ژیمناست می تواند جهت نمایش و اعلان نمره و بارم اش از طریق تابلو ویژه درآن مسابقه در خواستی جهت تحقیق این امر داشته باشد.علیرغم موارد عنوان شده ، مربی ژیمناستیک مسئولیتهای ذیل را داراست:- تسلط و آشنایی با مقرارت امتیاز گذاری و مطابقت با آن مقررات.- برگه مسابقات تیمی و یا سایر اطلاعات مورد نیاز در خواستی را طبق موازین فنی تهیه نموده و به مسئولین برگزاری ارائه نماید.- از تغییر دادن ارتفاع وسایل خودداری نماید .- از به تاخیر انداختن مسابقات ، سوء استفاده از حقوق شخصی، فردی و از تعدی به حقوق سایر شرکت کنندگان جدا خودداری نماید.- از صحبت کردن با ژیمناست یا از هر نوع روش کمکی دیگر در حین اجرای برنامه ژیمناست بپرهیزد.- از بحث و جدل و هر نوع روش کمکی دیگر در حین اجرای برنامه ژیمناست بپرهیزد.- از بحث و جدل و هر نوع صحبت با داوران مشغول قضاوت طی مسابقات امتناع ورزد.- از بی انضباطی ها ، رفتارهای غیر ورزشی و غیر اخلاقی خودداری نماید.- در کلیه مراسم توزیع جوائز مربوطه شرکت نماید.