نزدیک طلوع افتاب 1000 مرتبه بخواند دشمن هلاک و یا آواره گردد

یا دافع یا جبار یا صانع یا قهار