دعای مهر ، محبت، الفت قلوب، عشق


این اسماء را در ورقه ای سفید به مشك و زعفران و گلاب نوشته و را طالب همراه خود نگه دارد و بخور برای انجام این عمل صندل سرخ و عود خوشبو است و این عمل را باید در روز 5 شنبه در ساعت مشتری یا در روز جمعه در ساعت زهره انجام داد و در اول ماه بهتر است
بسم الله الرحمن الرحیم
اشازنوش 3 كفیطیوش 3 دبراوش 3 قیوش 3 ثنوش 3 قنوش 3 شجكیوش 3 هبوش 3 طقطقوش 3 توكلوا یا خدام هذه اسماء و اجلبوا قلب فلان بنت فلان الی فلان بن فلان الوحا 3 العجل 3 الساعة