دعای سر سفره

پارسیان


الهی که این سفره معمـور باد همیشه پراز نعـمت و نــور باد


زبان بداندیش و چشم حسود از این سفره و صاحبش دورباد