این بخشی از اعترافات 4 پسر جوان است كه به اتهام اغفال و آزار جنسی دختران در بازداشت پایگاه سوم پلیس امنیت به سر می‌برند.

دستگیری این افراد زمانی در دستور كار پلیس امنیت پایتخت قرار گرفت كه دهممهرماه سال جاری دختر جوانی با مراجعه به پایگاه سوم پلیس امنیت با طرحشكایتی عنوان كرد، توسط مادر و پسری كه صاحبخانه‌اش هستند، مورد آزار جنسیو ضرب و شتم قرار گرفته است.

این دختر كه همدانی است و در تهران در رشته پزشكی تحصیل می‌كند،درباره این ماجرا به اعتماد ملی گفت: من از وقتی به تهران آمدم در خانهاین مادر و پسر مستاجر بودم. در آغاز رفتار آنها خیلی عادی بود اما پس ازمدتی نوع رفتار آنها نسبت به من متفاوت شد. آنها با من مهربان‌تر رفتارمی‌كردند. پس از مدتی زن صاحبخانه به من گفت كه پسرش از دانشجویانی است كهبه واسطه شركت در المپیاد علمی بدون كنكور به دانشگاه رفته است و در حالحاضر نیز قصد ازدواج دارد. به همین دلیل او من را به پسرش پیشنهاد كردهاست.

پس از مدتی كه مادر و پسر بر پیشنهاد خود اصرار كردند من قبول كردم تادر این مورد فكر كنم، اما هر روز رفتار محبت‌آمیزتری نسبت به من نشانمی‌دادند. در حالی كه این رفتار آنها كم‌كم چهره دیگری به خود گرفت وكنترل آنها روی رفتار من شروع شد تا جایی كه حتی دوستان دخترم هم نباید بهخانه من می‌آمدند. وقتی این رفتار مادر و پسر را دیدم تصمیم گرفتم خانه‌امرا عوض كنم، اما این تصمیم من نیز با واكنش شدید مادر و پسر روبه‌رو شد تاجایی كه یك روز پسر این زن كه سیاوش نام دارد، مرا به زور به خانه‌شان بردو دست‌هایم را بست به‌طوری كه با گذشت حدود 10 روز از ماجرا هنوز هم آثارزخم ناشی از آن روی دستم وجود دارد. این جوان پس از بستن دست و پاهایم منرا مورد آزار جنسی قرار داد. پس از آن من در عملی كردن تصمیم خود برایتغییر خانه‌ام سرعت عمل بیشتری به خرج دادم.


این دختر جوان كه 22 ساله است و نیلوفر نام دارد، در ادامه گفت: باگذشت زمان دامنه بدرفتاری‌های این مادر و پسر نیز گسترده‌تر شد تا جایی كهدوستان و نزدیكان من نیز از شكنجه و آزارهای جنسی آنها در امان نبودند. یكروز كه من خانه نبودم، سیاوش به در خانه‌ام رفت و وقتی دوستم كه در حالاتو كردن لباس بود در را روی او باز كرد، به زور وارد خانه شد، پس از آندوستم كه او نیز در تهران دانشجو است را مورد آزار جنسی قرار داد و درپایان هم اتوی داغ را روی سینه او گذاشت. در این مرحله بود كه من وقتیمتوجه شدم آزارهای این مادر و پسر شكل خطرناكی به خود گرفته و خطر جانی،من و نزدیكانم را تهدید می‌كند، با مراجعه به پلیس و طرح شكایت، درخواستكردم موضوع رسیدگی شود.

با طرح شكایت این دختر جوان تحقیقات و تعقیب و مراقبت متهمان از سویماموران پایگاه سوم پلیس امنیت تهران آغاز شد و سرانجام شامگاه دوشنبههفته جاری سه متهم در حالی كه سوار یك خودروی پژو جی‌ال‌ایكس یشمی‌رنگبودند، در یك قرار صوری دستگیر شدند. در پی دستگیری این سه متهم، خودرویآنها مورد بازرسی قرار گرفت و تعداد زیادی عكس، سی‌دی و فیلم دختران مختلفاز صندوق عقب خودرو در موقعیت‌های مختلف به دست آمد، این در حالی بود كهدر داخل خودروی این افراد لوازم دخترانه زیادی نیز وجود داشت كه از تعدادزیاد قربانیان حكایت دارد.

با انتقال سه متهم به پایگاه سوم آگاهی و بررسی دقیق فیلم و عكس‌هایهمراه این افراد، مشخص شد كه ادعاهای دختر شاكی صحت دارد چون در تصاویرمعلوم بود كه دختران به زور مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر درادامه بررسی لوازم همراه این سه متهم، یك دفتر كه دسته‌هایی از مویدخترانه به آن چسبانده شده بود، كشف شد.

این در حالی بود كه با توجه به نام چسبانده شده به هر دسته از موها ونوع و رنگ آن معلوم بود دسته‌های مو متعلق به چند دختر است. در ادامهتحقیقات بازجویی از متهمان نیز آغاز شد؛ متهمان در اعترافات خود، سیاوش كهبا شكایت نیلوفر دستگیری او در دستوركار پلیس قرار گرفته بود را به عنوانمتهم اصلی و سركرده باند معرفی كردند و گفتند: ما همه دانشجو هستیم. در پیپیشنهاد سیاوش تصمیم به اغفال و آزار جنسی دختران دانشجویی كه ازشهرستان‌ها به تهران می‌آمدند، گرفتیم و قرار شد در این كار با هم رقابتكنیم، به همین دلیل برای اینكه بتوانیم تعداد طعمه‌های خود را برای دیگرهمدستان خود ثابت كنیم، موی آنها را در دفتری می‌چسباندیم.

این افراد همچنین اعتراف كردند فیلم و عكس‌ها را نیز برای مجبور كردن قربانیان به اطاعت جنسی تهیه می‌كرده‌اند.

سرگرد عباس میرآبادی، رئیس دایره امنیت اخلا‌قی پایگاه سوم پلیس امنیتدرباره این پرونده گفت: در حال حاضر با توجه به تحقیقات انجام شده چهار تناز متهمان این پرونده در بازداشت به سر می‌برند و تنها یكی از اعضای اینباند در خارج از تهران است. این افراد در جرائم خود از سه خودرو پراید،پژو 405 و پژو پرشیا استفاده می‌كرده‌اند و در بررسی‌های اولیه معلوم شدخانواده سه تن از متهمان از رفت و آمد مشكوك پسرانشان و آوردن دختران بهخانه بی‌اطلا‌ع بوده‌اند و تنها مادر یكی از این متهمان كه خود نیز بهنوعی متهم پرونده بوده و پسرش سركرده باند است، در جریان اعمال مجرمانهاین باند بوده است.

در حال حاضر نیز 10 نفر از قربانیان این افراد به واسطه لوازم وعكس‌های موجود قابل شناسایی هستند اما با توجه فعالیت چهارماهه این چندجوان دانشجو احتمال می‌رود تعداد شاكیان افزایش یابد. در بررسی‌های انجامشده معلوم شده است كه همه قربانیان این پنج نفر دختران بین 19 تا 25 سالغیربومی بوده‌اند. در حال حاضر نیز پرونده آنها در دادسرای ارشاد رسیدگیمی‌شود.

وی در پایان به دختران جوان به خصوص دانشجویان غیربومی هشدار داد درمواجهه با افرادی كه با وعده ازدواج باب دوستی را باز می‌كنند، هشیارباشند و فریب نیت پلید آنها را نخورند، همچنین صاحبان و مسوولا‌نخوابگاه‌های دانشجویی نیز كنترل بیشتری روی رفت و آمد و ساعت ورود و خروجآنها داشته باشند