نرگسم یاسم نمازم:icon_pf2 (56):
محفل راز ونیازم
بال پرواز ورسیدن
خوش ترین آهنگ سازم
چشمه سار عشق وهستی
موج دریاهای رازم
آشنای دردمندان
شیوه ی سوز وگدازم
همسفر با رهنوردان
توشه ی راه درازم
صیقل جان صیقل روح
من نمازم من نمازم