یکی از فواید مگس
گویند در مجلسى که منصور دوانقى خلیفه متکبر و جبار عباسى در خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بود، مگسى باعث آزار منصور مى شد و منصور پیوسته با حرکت دست آن را از صورتش مى راند، ولى مگس از نقطه اى برمى خاست و در نقطه دیگر صورت منصور مى نشست و لحظه اى او را آرام نمى گذاشت . سر انجام منصور با ناراحتى شدیدى از امام پرسید: این مگس چیست که خدا آن را آفرید؟
امام پاسخ داد: یکى از فوائد خلقت مگس آنست که متکبران را خوار و ذلیل گرداند تا بدانند با همه قدرت ظاهرى خود نمى توانند مگسى را از خود دفع کنند.