پرنده ای در قفس

پرنده قشنگی توی قفس نشسته ............ دیواره های قفس بال و پرش رو بسته

با چشمای قشنگش خیره شده به ابرا ....... دوست داره پر بگیره تو آسمون زیبا
پرنده توی قفس، دوست نداره بمونه.......... دوست داره رو شاخه ها پر بگیره، بخونه
بیایین پرنده ها رو توی قفس نذاریم .......... .گناه دارن بچه ها، ما اونا رو دوست داریم